Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thuiselijk

Datum van uitgifte: oktober 2022

Artikel 1 | definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Thuiselijk; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en -styling. Thuiselijk is bij de KvK geregistreerd onder nummer 87386763 en heeft btw-identificatienummer NL004407609B33. Thuiselijk is gevestigd aan Oliemolen 4, 5462 BN te Veghel.

 2. Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Thuiselijk als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 3. Opdracht of overeenkomst; de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Thuiselijk te bepalen werkzaamheden die door Thuiselijk verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

 4. Het project; het gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Thuiselijk verstrekte opdracht betrekking heeft.
Artikel 2 | algemeen
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Thuiselijk en opdrachtgever(s), waarop Thuiselijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Thuiselijk, waarbij derden betrokken worden.

 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
Artikel 3 | offertes en opdrachtbevestigingen
 1. Offertes van Thuiselijk zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

 2. De door Thuiselijk gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

 3. Thuiselijk is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Thuiselijk zijn bevestigd.

 4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Thuiselijk er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Thuiselijk anders aangeeft.

 5. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Thuiselijk aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.
Artikel 4 | uitvoering opdracht
 1. Thuiselijk voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 2. Thuiselijk fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

 3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Thuiselijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 4. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Thuiselijk daarin te kennen.

 5. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Thuiselijk te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

 6. Thuiselijk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 7. Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Thuiselijk met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.
Artikel 5 | inschakelen van derden
 1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Thuiselijk het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

 2. Thuiselijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

 3. Thuiselijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorde te zijn.

 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Thuiselijk, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.

 5. Wanneer Thuiselijk, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Thuiselijk deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.

 6. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Thuiselijk derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Thuiselijk. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
Artikel 6 | tarieven
 1. De honorering van Thuiselijk kan als volgt worden overeengekomen:
  (a) op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of
  (b) door middel van een maatwerk offerte een vast bedrag af te spreken

 2. In het tarief van Thuiselijk zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten declareert Thuiselijk volgens afspraken in de offerte.

 3. Voor reiskosten brengt Thuiselijk buiten een straal van 25 km vanaf Veghel (5462 BN) een vergoeding van € 0,30 per km in rekening bij de opdrachtgever tenzij anders vermeld in de offerte.

 4. Bedragen zijn in euro’s en vrijgesteld van btw, tenzij anders vermeld in de offerte.

 5. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien de Thuiselijk op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Thuiselijk namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
Artikel 7 | wijziging van de opdracht, meerwerk
 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

 2. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Thuiselijk verricht ten gevolge van:
  (a) gewijzigde (overheid) voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen, of
  (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

 3. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Thuiselijk de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan mag Thuiselijk dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen. Thuiselijk informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan.

 4. In afwijking van lid 2/3, brengt Thuiselijk geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Thuiselijk kunnen worden toegerekend.
Artikel 8 | betalingsvoorwaarden
 1. Betaling dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Thuiselijk recht de wettelijke rente te berekenen. Thuiselijk berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.

 3. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Thuiselijk gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Thuiselijk op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Artikel 9 | duur en beëindiging
 1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 (zegge: een) maand, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

 2. Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Thuiselijk, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Thuiselijk wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Thuiselijk gerechtigd te vorderen: 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Thuiselijk ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
Artikel 10 | afwijkingen van ontwerp
 1. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Thuiselijk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Artikel 11 | eigendomsvoorbehoud
 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Thuiselijk bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

 2. Thuiselijk heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Thuiselijk of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Thuiselijk.
Artikel 12 | aansprakelijkheid
 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Thuiselijk een inspanningsverplichting. Indien Thuiselijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Thuiselijk is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van derde partijen. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve, brandveiligheid en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Thuiselijk voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Thuiselijk volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

 3. Thuiselijk is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Thuiselijk is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

 4. Thuiselijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Thuiselijk is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 5. Indien het ontwerp van Thuiselijk niet kan worden uitgevoerd voor de eventueel geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Thuiselijk, dan is Thuiselijk slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Thuiselijk.

 6. Thuiselijk sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Thuiselijk deze over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.

 7. De aansprakelijkheid van Thuiselijk is beperkt tot maximaal 1x het honorarium bedrag van de overeengekomen opdracht of 1x het totaalbedrag van het aantal gefactureerde uren.

 8. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Thuiselijk kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

 9. Thuiselijk is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Thuiselijk zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Thuiselijk kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 10. De opdrachtgever moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Thuiselijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Thuiselijk is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Artikel 13 | overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Thuiselijk kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Thuiselijk overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Thuiselijk geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

 2. Thuiselijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Thuiselijk haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. In geval van overmacht heeft Thuiselijk het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Indien Thuiselijk op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al is nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.
Artikel 14 | klachten
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Thuiselijk. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Thuiselijk er adequaat op kan reageren.

 2. Als een klacht terecht is, verricht Thuiselijk de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Thuiselijk aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.
Artikel 15 | ontbinding en opschorting
 1. Thuiselijk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Thuiselijk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Thuiselijk kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is Thuiselijk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Thuiselijk kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Thuiselijk op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Thuiselijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 3. Indien Thuiselijk tot opschorting of ontbinding overgaat, is Thuiselijk op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Thuiselijk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Thuiselijk gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 16 | toepasselijk recht en geschillen
 1. Op elke opdracht tussen Thuiselijk en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

 2. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen om deze in eerste instantie gezamenlijk op te lossen.

 3. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil gezamenlijk op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de wettelijk bevoegde rechter.